Mặt bằng chi tiết tòa Sapphire 3

Mặt bằng tổng thể tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 01 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 02 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 03 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 04 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 05 – 13 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 06 – 14 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 07 – 15 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 08 – 16 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 09 – 17 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 10 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 11 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 12 tòa Sapphire 3 – TNR GOLDMARK CITY

 

, ,

0962540663