Mặt bằng chi tiết tòa Sapphire 4

Mặt bằng tổng thể tòa Sapphire 4 – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 01 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 02 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 03 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 04 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 05 – 13 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 06 – 14 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 07 – 15 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 08 – 16 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 09 – 17 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 10 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 11 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

Mặt bằng chi tiết căn hộ 12 tòa Sapphire – TNR GOLDMARK CITY

, ,

0962540663